mandag 24. februar 2020

Årsmøte 27.02.2020Under her finner du dokumenter tilhørende årsmøtet:
Saksliste årsmøte, Trygve Gulbranssens Venner.
27.februar 2020

Annes Bokkafé, Eidsberg


Sak 1. Åpning av møtet og valg av møteleder.

Sak 2. Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Sak 5. Valg av styre for 2020/2021

Sak 6. Eventuelt.


FØLGENDE ER FORESLÅTT SOM STYREMEDLEMMER :

Styreleder:   Kari-Marte Frøyset   På valg  (velges for 1 år om gangen)        

Nestleder Anne Brit Stensrød  På valg (velges for 1 år om gangen)

Styremedlemmer:  
Kasserer Matti Funderud - på valg 
Styremedlem Hans Rasmus Glomsrud - på valg 
   
Styremedlem Espen A Volden (på valg 2021)
Sekretær Anita Zezanski (på valg 2021)
Styremedlem Bjørg Amundsen (på valg 2021)


 ----------------------------------------------------------------------------------

Trygve Gulbranssens Venner Regnskap 2019


Inntekter:

Medlemskontingent                                                                   5 530,74
Tilskudd                                                                                             0,00
Inntekt fra loddsalg                                                                          00,00
Andre inntekter (Norsk Tipping)                                                    842,94

Sum inntekter                                                                            6 373,68Utgifter:

Utgifter til møter, arrangementer etc.                                          9 205,77         
Administrasjonskostnader (domene)                                           1 200,00
Anskaffelser.                                                                                       0,00
Andre utgifter                                                                                      0,00


Sum utgifter                                                                              10 405,77

Driftsresultat                                                                           - 4 032,09

Finansposter:

Renteinntekter                                                                                    6,37
Renteutgifter og gebyrer                                                                       -      37,00 
Sum finansposter                                                                    -      30,63Årsresultat                                                                                - 4 001,46----------------------------------------------------------------------------------

Årsrapport Trygve Gulbranssens Venner 2019

Styret:

Styret har i 2019 bestått av 
Kari-Marte Frøyset - leder
Anne-Brit Stensrød - nestleder
Matti Funderud - kasserer
Anita Zezanski - sekretær
Hans Rasmus Glomsrud - styremedlem
Espen A. Volden - styremedlem
Bjørg Amundsen- styremedlem

Styret har hatt følgende styremøter i 2019.
Datoer for styremøter i 2019: 28.04. 2019, 23.06.2019, 08.09.2019 og 21.11.2019
Samt tre arrangementer: Møte 17.01 på Hobøl, hageselskap 16.06.2019 og årsmøte 13.10.2018 

Medlemmer: 
Foreningen hadde 40 betalende medlemmer i 2019. Noen betaler et år men ikke neste, for så å betale igjen når vi sender ut giro. Vi kunne sikkert vært flinkere til å purre, men foreløpig har vi valgt å ikke gjøre dette. Forslag: De som ikke betaler 2 år på rad blir slettet som medlemmer.


Økonomi:
Foreningen hadde kr 11 407,21 på konto 31.12.2019.
Inntekter i 2018 var kr 6 373,68 kr
Disse kommer fra medlemskontingent, grasrotmidler fra Norsk Tipping, loddsalg og salg av bøker og hefter.

Utgifter i 2019 var totalt kr 10 405,77
Disse bestod hovedsakelig av utgifter i forbindelse med nettside/domene, avisannonser til arrangementer, gaver/blomster, underholdning/musikk og mat på arrangementer.

Årsresultatet pr 31.12.2018 var kr – 4 032,09 

Arrangementer og aktiviteter i 2019:

Medlemsmøte 17.01.2019 på Hobøl. 

2. mai 2019 deltok styremedlem Anita Zezanski på utdelingen av T.Gulbranssens minnefond på Eidsberg bibliotek. Ordfører Erik Unaas, Kjersti N. Nilsen, ordfører i Marker, Randulf Hegna, Vigdis Mørdre og Cato Zahl Pedersen, sammen med Ragna, delte ut prisene til de som styret hadde valgt ut. I år var det ungdommer fra Paralympics fra Østfold og Akershus som skulle få sine priser på til sammen litt over 200 000 kroner. Sammen med pengesummen fikk de også trilogien til T. G. fra Ragna.
I 2019 ble årets hageselskap holdt den 16.6. på Hobøl. Musikantene Stina Widén og Karin Johansson underholdt med klassisk musikk. Det var ca 20 fremmøtte. Alle hadde med mat til felles bord og styret sørget for kaker og litt ekstra bevertning, samt kaffe og annen drikke. Det var omvisning inne i huset av styremedlemmene Hans Rasmus Glomsrud og Bjørg Amundsen, etter avtale med Ragna Gulbranssens. 
Årsmøtet ble holdt 13.10.2019 på Annes bokcafé. Det var tre styremedlemmer og et medlem tilstede. Møtet ble ikke annonsert i avis etter Ragnas ønske. 
Styret vedtok på styremøtet 21.11.2019 å flytte årsmøtet til februar/mars da dette vil forenkle prosessen med årsmeldinger og regnskap. Å holde årsmøtet så sent på året som i oktober innebærer etterslep på regnskap/rapporter. Vedtektene sier årsmøtet skal holdes i løpet av året og gjerne i forbindelse med forfatterens dødsdag 10.10, men dette er ikke noe absolutt krav og vedtektene trenger dermed ikke å endres. 

Nettsider og facebooksider:

Foreningens nettside www.trygvegulbranssen.no oppdateres med informasjon om aktiviteter og med stoff knyttet til Gulbranssen. 

Nettsiden har hatt 985 unike brukere i 2019 mot 924 unike brukere i 2018. Siden oppdateres med ujevne mellomrom.
I 2019 var det flest besøkende fra Norge, deretter følger Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Tyrkia og USA. 
Foreningens facebooksider har 246 følgere, omtrent samme som året før. Majoriteten er fra Norge. Her legges det ut info tilknyttet arrangementer og annen info som omhandler Gulbranssen og hans forfatterskap.


Kari-Marte Frøyset, 
leder
Eidsberg 20.02.2019


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar