tirsdag 8. oktober 2019

Årsmøte 13. oktober 2019

Illustrasjon fra fransk utgave av «Og bakom synger skogene»

Trygve Gulbranssens Venner inviterer til årsmøte SØNDAG 13.10 kl 14 
på Annes Bokkafé (MERK! Endring av sted) Adr. Finnestadveien 335, Eidsberg.

Program for dagen: 
Velkommen. 
Gjennomgang av årsmelding og regnskap. 
Musikkinnslag. 
Mat, kaker og kaffe.

Bindende påmelding innen fredag 11. oktober pga. servering, til e-post
venner(a)trygvegulbranssen.no eller 917 05 626 (nestleder Anne-Brit Stensrød)

Saksliste og regnskap ligger nedenfor! 
Evt. saker bes meldes inn innen torsdag 10. oktober. 

Under finner du dokumenter tilknyttet årsmøtet, forenklet regnskap, årsrapport og saksliste. 

Saksliste årsmøte, Trygve Gulbranssens Venner.
13. oktober 2019

Annes Bokkafé, EidsbergSak 1. Åpning av møtet og valg av møteleder.

Sak 2. Valg av protokollfører og to personer som skal signere protokollen.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Sak 5. Valg av styre for 2019/2020

Sak 6. Eventuelt.FØLGENDE ER FORESLÅTT SOM STYREMEDLEMMER :

Styreleder:   Kari-Marte Frøyset   På valg  (velges for 1 år om gangen)        

Nestleder Anne Brit Stensrød  På valg (velges for 1 år om gangen)

Styremedlemmer:     
Styremedlem Espen A Volden (på valg)
Sekretær Anita Zezanski (på valg)
Styremedlem Bjørg Amundsen (på valg)


Kasserer Matti Funderud - på valg i 2020
Styremedlem Hans Rasmus Glomsrud - på valg i 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trygve Gulbranssens Venner Regnskap 2018


Inntekter:

Medlemskontingent                                                                   9236,87
Tilskudd                                                                                            0,00
Inntekt fra loddsalg                                                                     1795,00
Andre inntekter (Norsk Tipping)                                                   851,50

Sum inntekter                                                                          11883,37Utgifter:

Utgifter til møter, arrangementer etc.                                           5827,63         
Administrasjonskostnader (domene)                                           1200,00
Anskaffelser.                                                                                      0,00
Andre utgifter                                                                                    0,00


Sum utgifter                                                                                7027,63

Driftsresultat                                                                              4855,74

Finansposter:

Renteinntekter                                                                                  6,95
Renteutgifter og gebyrer                                                                          - 19,00 
Sum finansposter                                                                      -  12,05
Årsresultat                                                                                 4843,69


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsrapport Trygve Gulbranssens Venner 2018/2019

Styret:

Styret har i 2018/2019 bestått av 
Kari-Marte Frøyset - leder
Anne-Brit Stensrød - nestleder
Matti Funderud - kasserer
Anita Zezanski - sekretær
Hans Rasmus Glomsrud - styremedlem
Espen A. Volden - styremedlem
Bjørg Amundsen- styremedlem

Styret har hatt følgende styremøter i 2018/2019.
Datoer for styremøter i 2018: 03.02.2018, 13.05.2018.
Datoer for styremøter hittil i 2019: 28.04. 2019, 23.06.2019 og 08.09.2019
Samt tre arrangementer: Hageselskap 10.06.2018, årsmøte 13.10.2018 samt hageselskap 16.06.2019

Medlemmer: 
Foreningen hadde 82 betalende medlemmer i 2018. Noen betaler et år men ikke neste, for så å betale igjen når vi sender ut giro. Vi kunne sikkert vært flinkere til å purre, men foreløpig har vi valgt å ikke gjøre dette.


Økonomi:
Foreningen hadde kr 15 469,93 på konto 31.12.2018.
Inntekter i 2018 var kr 11.883,37
Disse kommer fra medlemskontingent, grasrotmidler fra Norsk Tipping, loddsalg og salg av bøker og hefter.

Utgifter i 2018 var totalt kr 7027,63
Disse bestod hovedsakelig av utgifter i forbindelse med nettside/domene, avisannonser til arrangementer, gaver/blomster ved arrangementer og mat til møter.

Årsresultatet pr 31.12.2018 var kr 4843,69.

Arrangementer og aktiviteter i 2018/2019:

Søndag 10. juni 2018 markerte venneforeningen Trygve Gulbranssens 124 års fødselsdag (15.juni) Foreningen inviterte til hageselskap på Hobøl gård, i samarbeid med Ragna Gulbranssen.  Mellom 40-50 personer møtte opp.

Årsmøtet ble avholdt den 21.10.2018 på Annes Bokcafé. Det var 9 personer tilstede. Etter at det offisielle møtet var over, ble det servert kaffe og kaker fra Cuisine Estelle mens Hans Rasmus holdt et foredrag om Trygve Gulbranssens fredsengasjement. 

2. mai 2019 deltok styremedlem Anita Zezanski på utdelingen av T.Gulbranssens minnefond på Eidsberg bibliotek. Dette var den niende gangen det ble delt ut penger fra dette fondet. Ordfører Erik Unaas, Kjersti N. Nilsen, ordfører i Marker, Randulf Hegna, Vigdis Mørdre og Cato Zahl Pedersen, sammen med Ragna, delte ut prisene til de som styret hadde valgt ut. I år var det ungdommer fra Paralympics fra Østfold og Akershus som skulle få sine priser på til sammen litt over 200 000 kroner. Sammen med pengesummen fikk de også trilogien til T. G. fra Ragna.
I 2019 ble årets hageselskap holdt den 16.6. på Hobøl. Musikantene Stina Widén og Karin Johansson underholdt med klassisk musikk. Det var ca 20 fremmøtte. Alle hadde med mat til felles bord og styret sørget for kaker og litt ekstra bevertning, samt kaffe og annen drikke. Det var ikke omvisning inne i huset denne gangen, etter Ragna Gulbranssens ønske.


Nettsider og facebooksider:

Foreningens nettside www.trygvegulbranssen.no oppdateres med informasjon om aktiviteter og med stoff knyttet til Gulbranssen. 

Nettsiden har hatt 924 unike brukere i 2018 mot 2001 unike brukere i 2017 Siden oppdateres med ujevne mellomrom.
I 2017 var det flest besøkende fra Norge, deretter følger Tyskland, USA, Nederland og Frankrike. 
Foreningens facebooksider har 244 følgere, en liten økning + 10 fra sist år. Majoriteten er fra Norge. Her legges det ut info tilknyttet arrangementer og annen info som omhandler Gulbranssen og hans forfatterskap.
Kari-Marte Frøyset, 
leder
Eidsberg 7.10.2019Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar