Vedtekter


Vedtekter for foreningen Trygve Gulbranssens venner.  Oppdatert 04.06.2013

§ 1            Foreningens navn

Foreningens navn er: Trygve Gulbranssens venner og ble stiftet den 22. november 2012.

§ 2       Formål

Trygve Gulbranssens venner skal arbeide for å fremme kunnskap og interesse om forfatterens Trygve Gulbranssens liv og forfatterskap. Styret i Trygve Gulbranssens venner har base i Eidsberg, forfatterens hjemkommune.


§ 3            Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4            Medlemmer
Alle som har interesse av Trygve Gulbranssens liv og forfatterskap.

§ 5            Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6            Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


§ 7            Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.


§ 8            Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen utgang av oktober måned, og gjerne i forbindelse med forfatterens dødsdag den 10. oktober. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.


§ 9            Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Trygve Gulbranssens venner.§ 10            Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11            Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1.            Behandle Trygve Gulbranssens venners årsmelding
2.            Behandle Trygve Gulbranssens venners regnskap i revidert stand
3.            Behandle innkomne forslag
4.            Fastsette kontingent
5.            Vedta Trygve Gulbranssens venners budsjett
6.            Velge:
·       Leder og nestleder for 2 år ad gangen
·       Styremedlem(mer) for 2 år ad gangen slik at ett eller flere styremedlemmer er på valg hvert år
·       Valg av varamedlem(mer) til styret for 1år.
·       Revisor og dennes stedfortreder
           
§ 12            Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13            Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 3 og maksimum 10 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.


Styret skal:
1.            Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.           Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3.           Administrere og føre nødvendig kontroll med Trygve Gulbranssens venners økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.            Representere Trygve Gulbranssens venner utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14            Grupper /avdelinger
Trygve Gulbranssens venner kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. På Trygve Gulbranssens venners årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Trygve Gulbranssens venner, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Trygve Gulbranssens venner utad uten styrets godkjennelse.

§ 15            Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16            Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)
Oppløsning av Trygve Gulbranssens venner kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Trygve Gulbranssens venner. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar